ALGEMENE VOORWAARDEN

Keukenwrapservice.nl is een online portal van Young Holding BV te Drachten, ingeschreven onder kamer van koophandelnummer 01099678 te Leeuwarden. De exploitatie van Keukenwrapservice.nl wordt gedaan door Nulvijf Reclamegroep (www.nulvijf.nl) te Drachten ingeschreven onder nummer 58895795 te Leeuwarden.

ARTIKEL 1: DEFINITIES VOOR DEZE VOORWAARDEN

Met klant wordt de afnemer bedoeld van goederen en diensten van Keukenwrapservice.nl. Met de term schriftelijk wordt bedoeld een vastlegging via internet, per email of per brief.

ARTIKEL 2: TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN EN UITSLUITING, TOEPASSING VOORWAARDEN VAN DE KLANT

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Keukenwrapservice.nl en op alle overeenkomsten tussen de klant en Keukenwrapservice.nl. Algemene voorwaarden die door de klant worden gehanteerd, zijn van toepassing uitgesloten. Het wrappen van keukens is een product op maat. Herroepingsrecht is daarom niet van toepassing op de verkoop aan zowel bedrijven als consumenten. Dit is eveneens van toepassing op cadeaubonnen, acties en overige kortingsproducten.

ARTIKEL 3: AANBIEDING EN OVEREENKOMST

De overeenkomt tussen de klant en Keukenwrapservice.nl komt pas tot stand als Keukenwrapservice.nl de opdracht schriftelijk heeft bevestigd door middel van een opdrachtbevestiging. Aanbiedingen van Keukenwrapservice.nl zijn niet bindend in die zin, dat zij nog slechts door de klant behoeven te worden aanvaard om een overeenkomst tot stand te brengen.

ARTIKEL 4: BETALING EN OVEREENGEKOMEN PRIJZEN

4.1 Voor de vraag welke prijs en betalingswijze zijn overeengekomen, is uitsluitend bepalend wat er staat in de opdrachtbevestiging. Opgegeven prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders aangegeven.

4.2 Een opdracht wordt pas uitgevoerd nadat de klant het volledige bedrag heeft betaald. Niettemin kan Keukenwrapservice.nl kosten die zij maakte voordat betaling werd ontvangen, in rekening brengen in geval van annulering. Is bij uitzondering betaling op rekening afgesproken, dat zal klant het factuurbedrag betalen binnen 14 dagen na factuurdatum.

4.3 Kosten van girale betaling zijn voor de klant. De klant heeft niet het recht om de verplichting tot betaling te verrekenen met een vordering op Keukenwrapservice.nl.

4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant automatisch in gebreke. Keukenwrapservice.nl heeft dan aanspraak op vergoeding van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a BW) met ingang van de dag waarop uiterlijk betaald had moeten worden. Ook heeft Keukenwrapservice.nl aanspraak op vergoeding van kosten van incasso. Die kosten worden gesteld op 15% van het factuurbedrag maar Keukenwrapservice.nl heeft aanspraak op vergoeding van een hoger bedrag indien de werkelijke kosten hoger zijn.

ARTIKEL 5: MATERIAALSAMPLES

5.1 De klant krijgt op zijn schriftelijk verzoek zonder kosten een materiaalsample toegestuurd met de bedoeling voor bestelling van opdracht bij Keukenwrapservice.nl. Hiermee kan de klant de materiaalkwaliteit beoordelen. Bestelt de klant drukwerk zonder een materiaalsample te hebben aangevraagd, dan kunnen hier geen klachten voor ingediend worden door opdrachtgever.

ARTIKEL 6: ANNULERING VAN EEN OPDRACHT

Een annulering van een opdracht door een klant kan alleen door een schriftelijk bericht. De annulering gaat in werking nadat het annuleringsbericht door Keukenwrapservice.nl schriftelijk is bevestigd. Indien de opdracht reeds in gang gezet is kan de order niet meer worden geannuleerd. Na annulering brengt Keukenwrapservice.nl bij de klant de werkelijke tot dan gemaakte kosten in rekening. Als de order vooraf is betaald dan wordt het verschil van orderbedrag en werkelijk gemaakte kosten d.m.v. een creditnota verrekend en teruggestort op nader te noemen IBAN-nummer van de klant.

ARTIKEL 7: VERPLICHTINGEN KEUKENWRAPSERVICE.NL OP DE OVEREENKOMT

7.1 Keukenwrapservice.nl zal de opdracht uitvoeren en de keuken opleveren met de specificaties en hoedanigheden zoals weergegeven in de opdrachtbevestiging, met inachtneming van hetgeen daarover in deze algemene voorwaarden is bepaald, bijvoorbeeld over toegelaten afwijkingen. Keukenwrapservice.nl staat er alleen voor in dat de wrap(folie) in algemene zin geschikt is voor het doel waarvoor het bestemd is. Keukenwrapservice.nl geeft geen garantie dat de wrap(folie) geschikt is voor enige bijzonder doel, in het algemeen of een bijzonder doel dat de klant voor ogen heeft. Het maakt daarbij niet uit of de klant dit bijzondere doel aan Keukenwrapservice.nl heeft medegedeeld.

7.2 De klant zal binnen 3 dagen na levering nagaan of het geleverde voldoet aan de overeenkomst. Dit betreft in ieder geval: afwerking, kleurstelling en andere uiterlijk waarneembare aspecten. Klachten van de klant op de hier bedoelde punten dient per aangetekende brief aan Keukenwrapservice.nl te worden doorgegeven, binnen de gestelde termijn. Klachten over andere aspecten dan hiervoor bedoeld, moet de klant binnen drie dagen na ontdekking per aangetekende brief aan Keukenwrapservice.nl doorgeven. Bij iedere klacht moet nauwkeurig opgave worden gedaan van de klacht, onder toevoeging van bewijsexemplaren van het gedrukte waarover wordt gereclameerd. Een kopie van de factuur moet worden meegestuurd. Na ontvangst van een tijdige klachten volgens de juiste procedure, zal Keukenwrapservice.nl met spoed de klacht onderzoeken en contact opnemen met de klant. Dit gebeurt door vakbekwame mensen.

7.3 Wordt de termijn voor klachten overschreden, dan heeft Keukenwrapservice.nl het recht om de klacht af te wijzen en is Keukenwrapservice.nl niet aansprakelijk voor de, volgens de klant, betreffende tekortkoming.

7.4 Als Keukenwrapservice.nl de klacht van de klant als juist heeft aangemerkt, zal dit op passende wijze worden opgelost, bijvoorbeeld door middel van een herstelklus.

7.5 Indien de klant terecht een klacht heeft over het geleverde werk, heeft Keukenwrapservice.nl de verplichting maar ook het recht om, met herstel van de tekortkoming, de klus opnieuw uit te voeren of te herstellen of het ontbrekende alsnog te leveren. Het herstel of de (her)levering zal geschieden met bekwame spoed. De klant heeft geen aanspraak op ontbinding of beëindiging van de overeenkomst. Als het herstel of de herlevering bezwaarlijk is voor Keukenwrapservice.nl, kan Keukenwrapservice.nl kan er voor kiezen om de opdracht te ontbinden en de koopprijs te crediteren.

ARTIKEL 8: BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VAN KEUKENWRAPSERVICE.NL

8.1 De aansprakelijkheid van Keukenwrapservice.nl in verband met de oplevering van gewrapte keukens aan de klant –zowel de aansprakelijkheid uit overeenkomst als die volgens de wet – is beperkt, zoals hierna aan te gegeven.

8.2 In geval van tekortkoming geldt het bepaalde in 7.5, maar heeft de klant geen aanspraak op ontbinding of beëindiging van de overeenkomst. De klant heeft in dat geval geen (verdere) aanspraken jegens Keukenwrapservice.nl.

8.3 Keukenwrapservice.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, van de klant of van derden. Onder indirecte schade of gevolgschade wordt onder andere verstaan: gebruiksschade. De aansprakelijkheid van Keukenwrapservice.nl is altijd beperkt tot het factuurbedrag inclusief BTW van de opdracht waarin de aansprakelijkheidstelling door de klant of de derde haar oorzaak vindt.

8.4 De beperking van aansprakelijkheid vervalt bij opzet of aan opzet grenzende grove schuld van de leiding binnen Keukenwrapservice.nl, maar niet bij opzet of aan opzet grenzende grove schuld van personeel, hulppersonen of leveranciers van Keukenwrapservice.nl.

8.5 Keukenwrapservice.nl is niet aansprakelijk voor de aspecten van de oplevering waarvoor de klant zelf de verantwoordelijkheid heeft of het risico draagt. Dit betreft onder andere het (de)monteren van keukenonderdelen zoals grepen door de klant. Keukenwrapservice.nl is ook niet aansprakelijk voor aspecten die vallen binnen de afwijkingen die toelaatbaar zijn zoals elders in deze voorwaarden bepaald.

ARTIKEL 12: OVERMACHT

Partijen zijn niet aansprakelijk wegens tekortkoming indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt aan de zijde van Keukenwrapservice.nl in ieder geval verstaan: oorlog, onrusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbrekingen van transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf, in- en uit voor beperkingen of verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale overheidsinstanties. Voor zover dat van toepassing kan zijn, is ook sprake van overmacht aan de zijde van Keukenwrapservice.nl indien de hiervoor bedoelde omstandigheden zich voordoen bij hulppersonen of toeleveranciers van Keukenwrapservice.nl.

ARTIKEL 9: GARANTIE

De klant heeft recht op garantie op de gebruikte wrapfolie. De lengte van de garantie is afhankelijk van de geldende fabrieksgarantie en kan per fabrikant verschillen. Onder garantie vallen kleurechtheid en plakvastheid van de folie binnen de garantietermijn. De garantie is niet geldig wanneer de kleurechtheid of plakvastheid is beïnvloed door toedoen van de klant of derden. De garantie is niet geldig wanneer door Keukenwrapservice.nl wordt beoordeeld dat de keuken niet geschikt is om te wrappen maar de klant desalniettemin opdracht tot uitvoering geeft. Op het wrappen van aanrechtbladen is in geen enkel geval garantie van toepassing.

ARTIKEL 10: VERLOTING PRIJS REVIEWS

Per 100 geplaatste reviews vindt een loting plaats van een Cooking Life cadeaubon t.w.v. 150 EUR incl. btw. Deelname aan de loting is uitsluitend mogelijk door een review te plaatsen op Kiyoh. De prijs wordt verloot onder de klanten die auteur zijn van de 100 laatst geplaatste reviews.

ARTIKEL 11: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden ter beslissing voorgelegd aan de rechtbank Almelo die bij uitsluiting bevoegd is.